ES valstybės narės ir įstatymų leidėjai galėtų padaryti žymiai daugiau, kad paskatinų alternatyvaus kuro paplitimą, sako ES ekspertai  ES valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi asmenys, kurie naudojasi transporto priemonėmis, varomomis alternatyviu kuru,  tokiu kaip gamtinės dujos ir biometanas, galėtų keliauti per Europos Sąjungą netrikdomi jokių spragų jų pasirinkto kuro infrastruktūroje. Valstybės narės turėtų taip pat suteikti transporto priemonėms, varomoms alternatyviu kuru, visą eilę finansinių ir kitokių paskatinimų, kad būtų propaguojamass jų naudojimas. 

Kita galima priemonė paskatinti alternatyvaus kuro paplitimą - griežtesni CO2 rodikliai, kurie būtų nustatomi iki  2030 metų, griežtesnė įstatymų leidyba dėl oro taršos ir ambicingesnės prievolės viešiesiems pirkimams, kad būtų įsigyjamos transporto priemonės, varomos alternatyviu kuru. Tai yra keletas rekomendacijų iš Ateities transporto kuro ekspertų grupės (ATK EG) trečiosios ataskaitos, prie kurią 2015 metų viduryje paviešino Europos Komisija.  

Suinteresuotų šalių ekspertų grupė dėl Ateities transporto kuro buvo sukurta 2010 m. kovo mėnesį, kad teiktų Komisijai patarimus dėl politinių strategijų sukūrimo ir plėtojimo  bei specifinių veiksmų, skirtų pakeisti naftą tvariu kuru, tokiu kaip gamtinės dujos ir biometanas. 

Valstybės narės turėtų daryti žymiai daugiau plėtodamos infrastruktūrą 

Nepaisant sparčiai besiplečiančios alternatyvaus kuro infrastruktūros – kuri yra privaloma valstybėms narėms pagal praėjusiais metais priimtą Alternatyvaus kuro infrastruktūros direktyvą (AKID)  - ekspertų grupė mano, kad apskritai valstybės narės turėtų daryti gerokai daugiau skatinant alternatyvaus kuro naudojimo paplitimą. Šie skatinimai galėtų būti labai gerai finansuojami, pavyzdžiui, mokestinės lengvatos susijusioms transporto priemonėms ir kurui, bet lygiai taip pat svarbus yra ir ne finansinis skatinimas, rašo ekspertai. Labai padėtų tokios priemonės iš valstybės pusės, kaip propagavimo kampanijos paskatinti alternatyvaus kuro vartojimą, pagerinti visuomenės suvokimą apie susijusio kuro saugumą ir informuoti visuomenę apie kuro papildymo vietas. 

Dar 2011 metais Ekspertų grupė teigė, kad „alternatyvus kuras yra pagrindinis sprendimas palaipsniui pakeičiant iškastinius energijos šaltinius“, ir pareiškė, kad „nėra vieno kandidato kuro pakeitimui. Kuro paklausa ir   šiltnamio efektą sukeliančių dujų iššūkiai greičiausiai pareikalaus vartoti kuro rūšių mišinį, kuris gali būti gaminamas iš didelės pirminių energijos šaltinių įvairovės“, įskaitant gamtines dujas ir biometaną. Vėliau, antrojoje tų metų ataskaitoje ATK EG, kuri neseniai buvo pertvarkyta į Tvaraus transporto forumą, nurodė, kad infrastruktūros trūkumas alternatyvaus kuro rūšims rimtai trukdo jų plėtrai, o šioji išvada galiausiai padėjo gimti Alternatyvaus kuro rūšių infrastruktūros direktyvai  (AKID), kuri buvo priimta 2014 metais. Šioji direktyva įpareigoja valstybes nares planuoti ir vėliau įgyvendinti alternatyvaus kuro rūšių infrastruktūrą. 

Savo trečiojoje ataskaitoje, publikuotoje praėjusių metų liepos mėnesį, ATK EG pateikia alternatyvaus kuro rūšių atnaujinimo gaires, o ypač, kas yra susiję su jų priėmimu rinkose, pateikdama svarbią informaciją valstybėms narėms, rengiančioms savo taip vadinamus Nacionalinės politikos pagrindus – kelių žemėlapius dėl alternatyvaus kuro rūšių įgyvendinimo – pagal AKID. Ekspertai pabrėžia, kad ES įstatymų leidėjai turėtų nustatyti politikos pagrindus ES lygmenyje dėl alternatyvaus kuro rūšių sąžiningo traktavimo, kad rinkose būtų išvengta interpretacijų. ,,Komisija ir valstybės narės’’, rašo ekspertų grupė, ‘’turėtų remti alternatyvaus kuro rūšių gamybą, alternatyvaus kuro rūšių transporto sistemas ir atitinkamas infrastruktūras tuo pat metu gerbdamos technologijų neutraliteto principą. Ypač parama yra reikalinga, kad būtų sumažinta rizika investuotojams, kurie investuoja į technologijų įdiegimą komerciniais pagrindais. Šiuo aspektu turėtų būti tiriamas specializuotų finansinių instrumentų naudingumas, įskaitant komercines transporto priemones, varomas alternatyviu kuru.” 

Valstybės turėtų skatinti mažų emisijų transporto priemonių plėtrą 

Pramonei yra rekomenduojama sukurti tvarius verslo modelius, kurių tikslas  sustiprinti investuotojų pasitikėjimą rinkoje, sumažinant ankstyvą finansinę riziką suinteresuotoms šalims (alternatyvaus kuro rūšių tiekėjams, originalios įrangos gamintojams, alternatyvaus kuro rūšių degalų papildymo operatoriams). Valstybės narės taip pat turėtų naudoti kitus finansinius (ir nefinansinius) paskatinimus transporto priemonėms, kurių anglies emisijos yra nedidelės ir mažos reguliuojamo oro emisijos (PM, NOX, HC ir CO) įdiegimo į rinką stadijoje (paskatos už mažos emisijos transporto priemones, mokestinės lengvatos bendrovių automobiliams, alternatyvaus kuro rūšių neapmokestinimas,  rezervuojamos juostos greitkeliuose, nemokamas parkavimas viešose vietose arba sumažinta automobilio pastatymo mokesčio kaina). 

Valstybės narės turi bet kuriuo atveju užsibrėžti tinkamus nacionalinius tikslus ir siekius savo nacionalinės politikos pagrinduose dėl Alternatyvaus kuro rūšių infrastruktūros direktyvos įgyvendinimo. Šie nacionaliniai tikslai ir siekiai turėtų užtikrinti alternatyvaus kuro rūšių minimalią infrastruktūrą, kad būtų garantuotas mobilumas alternatyviu kuru varomomis transporto priemonėmis visoje Europos Sąjungoje, atsižvelgiant į specifinius izoliuotų arba kaimo vietovių poreikius. 

Didesnės prievolės viešuosiuose pirkimuose  

ATK EG rekomenduoja, kad ES įstatymų leidėjai  turėtų peržiūrėti Direktyvą dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (2009/33/EC), kad nustatytų ambicingesnes prievoles asmenims, atliekantiems viešuosius pirkimus (Direktyva reikalauja, kad valdžios institucijos, viešieji užsakovai ir operatoriai pagal viešojo paslaugų pirkimo sutartis, pirkdami kelių transporto priemones, atsižvelgtų į efektyviai energiją vartojančias transporto priemones ir į poveikį aplinkai). Viešieji pirkimai galėtų įtraukti alternatyviu kuru varomų transporto priemonių procentą į bet kurį viešąjį konkursą, kad skatintų rinką.

Be to, galėtų būti įtrauktas dvigubas ženklinimas, informuojantis apie transporto priemonių kainą. Vienas rodytų rinkos kainą, o antras, kainą atsižvelgiant į išorinius kaštus, kaip išreiškiama pinigais Direktyvoje. ES įstatymų leidėjai turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti griežtesnius rodiklius dėl  CO2 iki 2030 metų, nei rodiklis 95 g CO₂/km, kaip vidutinė emisija naujam automobilių parkui, kaip nustatyta Reglamente   (EB) Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO 2 kiekį, kaip dalyje Bendrijos integruoto požiūrio į CO2 emisijų iš lengvųjų transporto priemonių sumažinimą. CO2 emisijos normų sunkiosioms transporto priemonėms nustatymas turėtų būti toliau vertinamas. ES įstatymų leidėjai turėtų apsvarstyti, kokia apimtimi jau yra atsižvelgiama į išorinius kaštus įvairiose transporto rūšyse, ir nuspręsti dėl esamos ir potencialios ES įstatymų leidybos veiksmingumo šiuo aspektu.

Infrastruktūros susidėvėjimo, triukšmo iri oro taršos kaštai galėtų būti vertinami, kaip vidiniai, per nuotolinio pagrindo vartotojų mokesčius, pvz., kelių mokesčius arba  mokesčius už naudojimąsi bėgiais geležinkelių sektoriuje. Kas liečia klimato kaitos kaštus, galėtų būti naudojami du pagrindiniai rinka pagrįsti instrumentai: energijos apmokestinimas ir/arba emisijos prekybos sistemos. Šie instrumentai taip pat turėtų įtakos emisijai, kurią vykdo esamas automobilių parkas, atsižvelgiant į tai, kad naujų automobilių emisijų reguliavimas turi tik ribotos įtakos bendrosioms emisijoms iš transporto sektoriaus. 

ES įstatymų leidėjai turėtų taip pat apsvarstyti biometano įtraukimą į švarių alternatyvių kuro rūšių sąrašą pagal galimą Kuro kokybės direktyvos pataisą. Be to, ATK EG  mano, kad ES Komisija turėtų vadovautis suderinimo ES mastu principu, kai kalbama apie alternatyvaus kuro rūšis.  Reikia vengti visų nacionalinių skirtumų (apmokestinimo, skatinimo, kuro standartų), kad būtų pasiektas bendrosios rinkos vientisumas. ES komisija taip pat turėtų kiek galima greičiau detalizuoti rekomendacinius dokumentus, kad valstybėms narėms būtų lengviau kurti savo Nacionalinės politikos pagrindų projektus ir pateikti bendras metodikas dėl alternatyvaus kuro rūšių vieneto kainos palyginimo. 

Išplėstinio SGD mėlynųjų koridorių projekto įgyvendinimas  

Kitas žingsnis turėtų būti SGD, kaip komercinio sunkvežimių kuro įgyvendinimas per technologijų paramos paketą degalinėms ir transporto priemonėms bei žymiai didesnę paramą didesniems sunkiųjų transporto priemonių parkams ir pristatymo furgonams esamuose transporto mazguose bei specifiniuose didelės paklausos rajonuose. Turėtų būti sukurtas suslėgtų gamtinių dujų mėlynąjį koridorius sutelkiant dėmesį į  lengvąsias komercines transporto priemones ir vidutinius bei sunkiuosius pristatymo sunkvežimius. 

(parengta pagal asociacijos NGVA Europe informaciją)